2009-09-29

ബൂലോഗരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്!

ഞാന്‍ ചിത്രകാരന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ഒരു കമന്റ് മാന്യമായി എഴുതിയതിനെ ഒരു തെമ്മാടിബ്ലോഗന്‍ നിശിതമായ ഭാഷയില്‍ അതായത് എന്നെ തീട്ടംതിന്നി എന്ന മട്ടില്‍ വിമര്‍ശിച്ചതും തുടര്‍ന്നുണ്ടായ കമന്റ് യുദ്ധവും നിങ്ങളില്‍ എത്ര പേര്‍ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും എന്നറിയില്ല. ഞാന്‍ ചില അഭിപ്രായങ്ങളും ആശയങ്ങളും ശക്തമായി ബ്ലോഗില്‍ എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ബ്ലോഗില്‍ ചില ശത്രുക്കളുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികമാണ് താനും. പൊതുരംഗത്ത് ശബ്ദിക്കുന്ന ഏതൊരാള്‍ക്കും ആരാധകരും ശത്രുക്കളും ഉണ്ടാകും. ഇന്ന് കേരളത്തില്‍ ഏറ്റവും അധികം വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന ആള്‍ പിണറായി വിജയന്‍ ആണെന്ന് ആ പാര്‍ട്ടിയില്‍ പെട്ട ആളുകള്‍ തന്നെ പരിതപിക്കുന്നു. അതേ സമയം ഏറ്റവും അധികം ആളുകളാല്‍ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ജനകീയനേതാവും ഇന്ന് കേരളത്തില്‍ പിണറായി തന്നെയാണ് എന്നതും ആ സത്യത്തിന്റെ മറുപുറം മാത്രം. നമ്മള്‍ ബൂലോഗര്‍ ഈ ബ്ലോഗ് എന്ന “ഠ”വട്ടത്തില്‍ മാത്രം പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുന്നവരാണ്. എന്റെ ബ്ലോഗ് ശത്രുക്കള്‍ എനിക്കെതിരെ പോസ്റ്റുകളും കമന്റുകളും എഴുതുന്നതില്‍ എനിക്ക് പരിഭവമില്ല. ശത്രുക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്റെര്‍നെറ്റില്‍ ആരാധകര്‍ എനിക്ക് എണ്ണത്തില്‍ കൂടുതലുണ്ട്.

എന്നാല്‍ ചിത്രകാരന്റെ ബ്ലോഗില്‍ എഴുതപ്പെട്ട് മറുമൊഴി വഴി മെയില്‍ ബോക്സില്‍ എത്തിപ്പെട്ട കമന്റുകള്‍ അങ്ങേയറ്റം ജുഗുപ്സാവഹമാണ്. വരമൊഴി ഉപയോഗിച്ചു മലയാളം എഴുതുന്നവരില്‍ തെമ്മാടികളും ഷുദ്രജീവികളും പെരുകി വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണവിടെ കണ്ടത്. അത് കൊണ്ട് മാന്യമായി ബ്ലോഗില്‍ തുടരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ സൂക്ഷിച്ചു ബ്ലോഗ് വായിക്കുകയും കമന്റുകള്‍ എഴുതുകയും ചെയ്യുക. സ്വന്തം ബ്ലോഗ് ഉള്ളവര്‍ കമന്റ് മോഡറേഷന്‍ സ്ഥിരമായി ഇനേബിള്‍ ചെയ്യുക.

2 comments:

കെ.പി.സുകുമാരന്‍ (K.P.S.) said...

ഞാന്‍ ചിത്രകാരന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ഒരു കമന്റ് മാന്യമായി എഴുതിയതിനെ ഒരു തെമ്മാടിബ്ലോഗന്‍ നിശിതമായ ഭാഷയില്‍ അതായത് എന്നെ തീട്ടംതിന്നി എന്ന മട്ടില്‍ വിമര്‍ശിച്ചതും തുടര്‍ന്നുണ്ടായ കമന്റ് യുദ്ധവും നിങ്ങളില്‍ എത്ര പേര്‍ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും എന്നറിയില്ല. ഞാന്‍ ചില അഭിപ്രായങ്ങളും ആശയങ്ങളും ശക്തമായി ബ്ലോഗില്‍ എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ബ്ലോഗില്‍ ചില ശത്രുക്കളുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികമാണ് താനും. പൊതുരംഗത്ത് ശബ്ദിക്കുന്ന ഏതൊരാള്‍ക്കും ആരാധകരും ശത്രുക്കളും ഉണ്ടാകും. ഇന്ന് കേരളത്തില്‍ ഏറ്റവും അധികം വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന ആള്‍ പിണറായി വിജയന്‍ ആണെന്ന് ആ പാര്‍ട്ടിയില്‍ പെട്ട ആളുകള്‍ തന്നെ പരിതപിക്കുന്നു. അതേ സമയം ഏറ്റവും അധികം ആളുകളാല്‍ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ജനകീയനേതാവും ഇന്ന് കേരളത്തില്‍ പിണറായി തന്നെയാണ് എന്നതും ആ സത്യത്തിന്റെ മറുപുറം മാത്രം. നമ്മള്‍ ബൂലോഗര്‍ ഈ ബ്ലോഗ് എന്ന “ഠ”വട്ടത്തില്‍ മാത്രം പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുന്നവരാണ്. എന്റെ ബ്ലോഗ് ശത്രുക്കള്‍ എനിക്കെതിരെ പോസ്റ്റുകളും കമന്റുകളും എഴുതുന്നതില്‍ എനിക്ക് പരിഭവമില്ല. ശത്രുക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്റെര്‍നെറ്റില്‍ ആരാധകര്‍ എനിക്ക് എണ്ണത്തില്‍ കൂടുതലുണ്ട്.

എന്നാല്‍ ചിത്രകാരന്റെ ബ്ലോഗില്‍ എഴുതപ്പെട്ട് മറുമൊഴി വഴി മെയില്‍ ബോക്സില്‍ എത്തിപ്പെട്ട കമന്റുകള്‍ അങ്ങേയറ്റം ജുഗുപ്സാവഹമാണ്. വരമൊഴി ഉപയോഗിച്ചു മലയാളം എഴുതുന്നവരില്‍ തെമ്മാടികളും ഷുദ്രജീവികളും പെരുകി വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണവിടെ കണ്ടത്. അത് കൊണ്ട് മാന്യമായി ബ്ലോഗില്‍ തുടരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ സൂക്ഷിച്ചു ബ്ലോഗ് വായിക്കുകയും കമന്റുകള്‍ എഴുതുകയും ചെയ്യുക. സ്വന്തം ബ്ലോഗ് ഉള്ളവര്‍ കമന്റ് മോഡറേഷന്‍ സ്ഥിരമായി ഇനേബിള്‍ ചെയ്യുക.

anilendran said...

1. A theory or system of social organization that advocates the vesting of the ownership and control of the means of production and distribution, of capital, land, etc., in the community as a whole.
2. Procedure or practice in accordance with this theory.
3. In Marxist theory the stage following capitalism in the transition of a society to communism, characterized by the imperfect implementation of collectivist principles.
4. What is next ???????????