2009-07-17

ചരിത്രത്തിലെ ചില അവിസ്മരണീയ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ചര്‍ച്ചില്‍ , സ്റ്റാലിന്‍ , റൂസ്‌വെല്‍ട്ട് എന്നിവര്‍ യാള്‍ട്ടയില്‍ സന്ധിക്കുന്നു....

1 comment:

AGNIVESH said...

i am agnivesh. thank you for your words.ഒരു കാര്യം നിന്കള്‍ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക.. ഞാന്‍ anonymous ആയിട്ടല്ല സഭ്യതര ഭാഷയെഴുതിയത്.എന്ടെ id use ചെയ്താണ്.അതിനാലാണ് സൈബര്‍ സെല്ലിന് എന്നെ പിടിക്കാനായത്.id use ചെയ്താല്‍ എനിക്കു വേണമെന്കിലും (അധികാരമുന്ഡെന്കില്‍) ആരെയും കന്ഡെത്താന്‍ കഴിയും.