2009-03-01

കടലിലെ തിരയും ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളവും

ഈ ലക്കം ഭൈരവസമാചാരം മനസ്സിനെ വല്ലാതെ സ്പര്‍ശിച്ചു. എന്തൊക്കെയോ എഴുതണമന്നുണ്ട്. തല്‍ക്കാലം ഒരു മൂഡും കിട്ടുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട ഭൈരുവിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ, വീണ്ടും വായിക്കാന്‍.....

No comments: