2007-10-09

ദോഹയില്‍ നിന്ന് ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ മെയില്‍ !


Dear friend ,
ഇത് തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളികളും പറയുന്നത് . എന്നാല്‍ നമുക്ക് ഒരു കോമണ്‍ പ്ലാറ്റ് ഫോം ഇല്ല . അതാണ് പ്രശ്നം . മാഫിയകളും കള്ളനാണയങ്ങളും സംഘടിതരും ശക്തരും ആണ് . എന്നാല്‍ ചിന്തിക്കുന്നവര്‍ ഒറ്റപ്പെട്ടവരായും നിസ്സഹായരായും കഴിയുന്നു . മാധ്യമങ്ങളും കള്ളനാണയങ്ങളെയാണ് പ്രമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് . നേതാക്കളുടെ 24 മണിക്കൂര്‍ ആയുസ്സില്ലാത്ത കപടപ്രസ്ഥാവനകളാണ് പത്രങ്ങളുടെ വെണ്ടയ്ക്കാ തലക്കെട്ടുകളാവുന്നത് . ഈ സത്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങിനെ ജനങ്ങളോട് തുറന്ന് പറയും എന്ന് അമ്പരക്കുകയാണ് ഞാന്‍ . ബ്ലോഗിന് അത്ര വലിയ റീച്ചബിളിറ്റി ഇല്ല . സാധാരണജനങ്ങളെ ബോധവല്‍ക്കരിക്കാന്‍ ഒരു മൂവ്‌മെന്റ് വേണമെന്ന് എനിക്കഭിപ്രായമുണ്ടായിരുന്നു .

സസ്നേഹം,
കെ.പി.എസ്

No comments: