2007-10-08

ഓര്‍ക്കുട്ടില്‍ എഴുതിയ ഒരു സ്ക്രാപ്പ് :

വിജയന്‍ മാഷിന്റെ ആശയങ്ങളോട് എനിക്ക് അത്ര വലിയ യോജിപ്പൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു . കാലഹരണപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിസത്തിന് പകരം വയ്ക്കാന്‍ ഒരു നവ മാനവിക സിദ്ധാന്തവും അതിന്റെ പ്രയോഗവും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരണം എന്നാണ് എന്റെ കാഴ്ച്ചപ്പാട് . എന്നാല്‍ മരണം വിജയന്‍ മാഷിന് ഒരു പ്രത്യേക മഹത്വം നല്‍കി എന്നത് യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാണ് . ചില സ്യൂഡോ ബുദ്ധിജീവികള്‍ അത് വിവാദമാക്കിയതിലൂടെ ആ മഹത്വത്തിന്റെ മാറ്റ് കൂടിയിട്ടേയുള്ളൂ !

No comments: